Terma & Syarat

Terma & Syarat

Pemilikan Laman Web

FXChoice memiliki dan menyelenggara laman web ini. Memuat turun atau menyalin apa-apa bahan daripada laman web ini tidak akan memindahkan pemilikannya kepada anda. Apa-apa sahaja yang anda pindahkan ke laman web ini akan menjadi hak milik FXChoice dan boleh digunakan untuk sebarang tujuan yang dilihat sesuai. FXChoice menyimpan semua hak cipta dan hak tanda dagangan untuk bahan di laman web ini dan akan menguatkuasakan hak tersebut mengikut tahap undang-undang yang sepenuhnya.

Akses

Laman web ini dan maklumat yang terkandung di dalamnya tidak ditujukan kepada warganegara atau penduduk di kawasan yang penggunaannya bertentangan dengan undang-undang tempatan. Ia juga tidak boleh diedarkan atau diterbitkan dengan cara yang akan menyebabkan syarikat atau ahli gabungannya memerlukan lesen dalam bidang kuasa tersebut.

Penafian Jaminan dan Had Liabiliti

FXChoice tidak menjamin ketepatan bahan dan maklumat yang disediakan di sini dan secara jelas menafikan jaminan kebolehdagangan atau kesesuaian. FXChoice, ahli gabungan dan pekerjanya tidak bertanggungjawab terhadap kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang berpunca daripada laman web ini atau kandungannya, dan FXChoice juga tidak menjamin ketepatannya.

Maklumat di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja — ia tidak boleh dianggap sebagai tawaran atau permintaan dalam apa jua bentuk, oleh mana-mana orang. Anda amat disarankan untuk mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan sebelum melakukan sebarang pelaburan. Semua kandungan di laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat pelaburan daripada FXChoice.

Dagangan instrumen kewangan adalah sesuai untuk individu yang:

 • berpengetahuan dalam hal pelaburan
 • mampu menanggung risiko ekonomi pelaburan
 • memahami risiko yang terlibat
 • percaya pelaburan itu sesuai untuk mereka dan keperluan kewangan mereka
 • tidak memerlukan kecairan pelaburan

Laman Web Terpaut

Laman web ini mengandungi pautan ke laman web luaran yang ditawarkan oleh pihak ketiga. Kami tidak menyemak kandungan laman web ini dan dengan itu menafikan sebarang tanggungjawab terhadap bahan yang disiarkan di laman web tersebut, dan kami juga tidak menyokong atau mengesyorkan sebarang perkhidmatan atau produk yang ditawarkan padanya.

Keselamatan

Sila ambil perhatian bahawa keselamatan e-mel Internet adalah tidak dijamin. Dengan menghantar maklumat sensitif kepada kami melalui kaedah sedemikian, anda menerima risiko yang terlibat.

Privasi

Sebarang maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami akan dirahsiakan dalam syarikat, melainkan kami diwajibkan oleh undang-undang untuk mendedahkan maklumat tersebut. Sistem penjejakan laman web mungkin memantau dan mengumpul maklumat anda tentang aktiviti anda semasa berada di laman web ini. FXChoice menggunakan maklumat ini untuk menambah baik tawarannya kepada pelanggan.

Undang-undang dan Bidang Kuasa Berkaitan

Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju bahawa undang-undang Belize terpakai untuk semua perkara yang berkaitan dengan penggunaan laman web dan perkhidmatan yang ditawarkan di sini. Anda juga bersetuju bahawa Mahkamah Belize mempunyai bidang kuasa eksklusif terhadap perkara tersebut. Sekiranya mana-mana Terma dan Syarat menjadi tidak boleh dikuatkuasakan, ia akan dianggap sebagai digantikan dengan terma dan syarat yang dianggap sesuai dan boleh dikuatkuasakan atau mengikut peruntukan undang-undang yang paling hampir dengan tujuan pihak yang terlibat. Perjanjian ini tidak menggantikan atau meminda mana-mana kontrak dan perjanjian lain yang anda ada dengan FXChoice.

Laman web ini tidak ditujukan kepada mana-mana bidang kuasa dan tidak bertujuan untuk sebarang penggunaan yang akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.

Hak dan kewajipan untuk pemegang kad

Takrif

“Organisasi Kad” merujuk kepada MasterCard International, VISA Europe, JCB Europe atau mana-mana persatuan atau organisasi kad lain yang berkenaan di bawah ini;

“Kad” merujuk kepada kad pembayaran yang sah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kad kredit atau debit, dengan logo MasterCard, VISA atau JCB atau mana-mana persatuan atau organisasi kad lain yang berkenaan di bawah ini;

“Pemegang kad” merujuk kepada seseorang yang kepadanya Kad telah dikeluarkan dan mana-mana pengguna yang dibenarkan bagi Kad tersebut;

“POS Maya/POS” bermaksud peranti logik untuk penerimaan jauh pembayaran elektronik dengan kad pembayaran melalui tapak web https://myfxchoice.com.

“Perkhidmatan” bermaksud perkhidmatan dagangan Forex, penawaran penyelesaian utama untuk dagangan Forex, logam berharga dan CFD;

"Pembekal perkhidmatan" merujuk kepada syarikat FX Choice Limited (FXChoice), Syarikat Perdagangan Antarabangsa dengan nombor pendaftaran 105,968 dan alamat berdaftar di Belize, Belize City, Corner of Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302 yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC);

“Laman web” bermaksud laman web World Wide Web https://myfxchoice.com, tempat perkhidmatan FXChoice ditawarkan.

“Bayaran yang dipertikaikan” ialah prosedur untuk bayaran balik, sepenuhnya atau sebahagian, daripada jumlah tertentu yang dibayar oleh transaksi kad. Bayaran balik sedemikian dibuat sekiranya berlaku pelanggaran semasa pembayaran diterima, atau apabila transaksi dilakukan dalam keadaan penipuan, atau atas inisiatif pemegang kad.

“Transaksi tidak teratur” atau transaksi yang dibuat di bawah syarat "penipuan" bermakna ia transaksi yang sengaja dibuat dengan kad atau butiran kad yang diperoleh secara haram (kad yang hilang, dicuri atau kad yang diperoleh berdasarkan dokumen palsu dan sebagainya) serta dengan kad yang dipalsukan atau dengan butiran kad yang dicuri. Transaksi sedemikian dibuat tanpa pengetahuan dan persetujuan pemegang kad yang sah dan kebenaran mereka, dan mereka enggan menerima kos yang berkaitan dengannya.

Terma dan Syarat ini adalah untuk perkhidmatan pembayaran kad dengan terminal POS maya, dan ia mengawal hubungan antara syarikat FXChoice dan pelanggannya, berlaku dengan penerimaan, pemprosesan dan perkhidmatan pembayaran kad untuk Perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat FXChoice di laman web: https://myfxchoice.com yang dimiliki oleh syarikat.

Dengan mengakses laman web ini, pelanggan bersetuju, menerima dan memahami Terma dan Syarat yang berikut.

Hak dan Kewajipan pembekal perkhidmatan:

 1. Pembekal perkhidmatan hendaklah bertanggungjawab untuk memudahkan pembayaran kad pelanggannya dengan mematuhi keperluan untuk memproses pembayaran sedemikian yang ditetapkan dalam perundangan yang berkenaan dan peraturan yang terpakai untuk penerimaan pembayaran kad di Internet.
 2. Pembekal Perkhidmatan hendaklah diwajibkan menerima pembayaran yang sah dengan semua kad bank yang mengandungi tanda dagangan Visa, MasterCard, Maestro dan sebagainya.
 3. Pembekal Perkhidmatan berhak untuk menetapkan keperluan atau sekatan tambahan secara unilateral bagi penerimaan pembayaran kad.
 4. Pembekal perkhidmatan mempunyai dasar kerahsiaan, Notis dan Dasar Perlindungan Data untuk perlindungan data peribadi dan rahsia perdagangan.
 5. Sebarang maklumat peribadi pemegang kad yang diberikan kepada pembekal perkhidmatan akan dianggap sebagai sulit dan tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga kecuali di bawah sebarang prosiding kawal selia atau undang-undang mengikut undang-undang yang terpakai. Butiran Pemegang Kad juga boleh didedahkan kepada rakan niaga FXChoice seperti institusi kewangan atau perkhidmatan atau penyedia pembayaran lain apabila ia amat diperlukan untuk perkhidmatan kami.
 6. Pembekal perkhidmatan tidak menyimpan, menggunakan atau mengedarkan nombor kad pembayaran dan maklumat CVV2/CVC2, yang mana ia telah diketahui hasil daripada aktiviti yang dilakukan tertakluk kepada Terma dan Syarat ini untuk tujuan selain yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini, kecuali apabila dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan organisasi kad antarabangsa.
 7. Sekiranya terdapat sebarang syak wasangka atau keraguan yang terbukti untuk akses tanpa kebenaran kepada maklumat yang disimpan oleh pembekal perkhidmatan untuk nombor kad dan maklumat kad yang lain, pihak pembekal perkhidmatan bertanggungjawab untuk memaklumkan pemegang kad dengan segera mengenainya, selagi FXChoice mempunyai maklumat yang diperlukan untuk mengenal pasti dan menghubungi mereka.
 8. Pembekal perkhidmatan berhak untuk menolak pembayaran kad sekiranya:
  1. kad pembayaran tidak sah;
  2. tidak dapat mengesahkan pelaksanaan transaksi;
  3. terdapat keraguan tentang kesahihan transaksi;
  4. terdapat kecurigaan tentang kad pembayaran palsu;
  5. tidak berjaya mengenal pasti (mengesahkan) pemegang kad;
  6. pengesahan bagi pemegang kad mustahil untuk dilakukan;
  7. terdapat perintah daripada bank/penyedia pembayaran yang berkaitan.
 9. Pembekal perkhidmatan boleh menyediakan mesej visual yang dilihat oleh pemegang kad selepas menerima kebenaran, selepas penolakan transaksi, semasa membuat pembayaran kad POS maya.
 10. Pembekal perkhidmatan bertanggungjawab untuk menyediakan kawalan yang boleh dipercayai untuk penerimaan pembayaran melalui POS mayanya supaya tidak membenarkan transaksi yang tidak memenuhi tujuan Terma dan Syarat ini.
 11. Pembekal perkhidmatan bertanggungjawab untuk memastikan terdapat paparan di Laman Web yang menunjukkan jenis kad pembayaran yang diterima untuk pembayaran, serta tahap keselamatan pembayaran yang diterima yang dimulakan oleh kad bank.
 12. Syarikat pemprosesan kad bagi pembekal perkhidmatan berhak untuk menyimpan maklumat tentang pesanan pembayaran yang dibuat oleh pemegang kad mengikut peraturan yang berkaitan untuk menerima pembayaran dengan kad bank di Internet selama sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) bulan dari tarikh transaksi dibuat.
 13. Perkhidmatan berbayar kepada pembekal perkhidmatan boleh dibatalkan di bawah Perjanjian Pelanggan pembekal perkhidmatan.
 14. Pembekal perkhidmatan tidak berhak untuk menawarkan dan menyediakan barangan atau perkhidmatan yang dilarang oleh undang-undang.
 15. Sebarang tindakan pelanggan mendepositkan dana ke akaun dagangan, menggunakan terminal POS maya akan bermakna penerimaan sepenuhnya Terma dan Syarat pembekal perkhidmatan dan Perjanjian Pelanggannya, lampirannya, dan peraturan, pengawalseliaan dan jadual lain yang ditetapkan oleh pembekal perkhidmatan.
 16. Pembekal perkhidmatan bertanggungjawab untuk menjalankan aktiviti perniagaannya untuk tidak membenarkan penawaran dan penyediaan, secara langsung atau tidak langsung melalui POS maya dan/atau laman webnya, bagi barangan dan perkhidmatan yang berikut:
  1. Pornografi kanak-kanak;
  2. Penggambaran keganasan kasar dan penyelewengan;
  3. Barangan dan perkhidmatan yang melanggar hak cipta, barangan tiruan dan tiruan tanda dagangan terkenal;
  4. Perdagangan ubat-ubatan dengan preskripsi;
 17. Terma dan Syarat semasa mengawal hubungan antara pelanggan dan pembekal perkhidmatan berkenaan penerimaan, pemprosesan dan penyenggaraan pembayaran bukan tunai dengan kad pembayaran di terminal POS, berdasarkan laman web.
 18. Pembekal perkhidmatan bertanggungjawab untuk menjalankan aktiviti perniagaannya yang menawarkan dan menjual perkhidmatan melalui POS mayanya dan tidak membenarkan sebarang pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, penipuan atau percubaan penipuan dalam apa cara sekalipun. Hubungan antara pelanggan dan pembekal perkhidmatan (FXChoice) dikawal oleh Terma dan Syarat, Perjanjian Pelanggan, lampirannya, dan peraturan, pengawalseliaan dan jadual lain yang ditetapkan oleh Pembekal Perkhidmatan yang diterima oleh pelanggan.
 19. FXChoice bebas untuk menukar syarikat pemprosesan kad secara unilateral untuk negara yang berbeza dan susulan itu, syarat untuk deposit dan pengeluaran kad.

Hak dan Kewajipan pelanggan:

 1. Apabila menggunakan POS Maya, tertakluk kepada Terma dan Syarat untuk mendepositkan dana ke dalam akaun dagangan mereka bagi perkhidmatan dagangan dalam Forex, logam berharga dan CFD, pelanggan yang merupakan pemegang kad, harus mematuhi perkara yang berikut:
  1. Pembekal perkhidmatan tidak menerima bayaran daripada pihak ketiga.
  2. Pembekal perkhidmatan tidak menerima sebarang pembayaran dari rantau berisiko tinggi, disebabkan oleh keperluan kawal selia.
  3. Nama pemegang kad mesti sepadan dengan nama pada akaun dagangan anda.
  4. Mengelak daripada memberikan kad atau kod pengaktifan / PIN / kata laluan 3D Selamat kepada orang lain, masing-masing daripada mendedahkannya kepada orang lain.
 2. Pelanggan diwajibkan untuk mematuhi Terma dan Syarat ini dan menggunakan kad mereka untuk mendepositkan dana ke dalam akaun dagangan mereka untuk perkhidmatan dagangan dalam Forex, logam berharga dan CFD hanya mengikut peruntukan kontrak dan undang-undang yang berkenaan.
 3. Disebabkan oleh butiran proses pembayaran kad, semua dana akan ditukar kepada EUR, USD atau GBP apabila diterima. Walaupun akaun kad kredit/debit dan akaun dagangan dengan pembekal perkhidmatan adalah dalam mata wang yang sama (cth EUR), mungkin terdapat perbezaan antara jumlah yang dikeluarkan daripada kad kredit/debit dan jumlah yang didepositkan ke dalam akaun dagangan.
 4. Pembekal perkhidmatan tidak mengenakan bayaran kepada pelanggannya dan mereka juga tidak perlu membayar komisen kepada pembekal perkhidmatan, untuk pemindahan melalui pembayaran kad. Walau bagaimanapun, pelanggan boleh dikenakan bayaran kepada pihak ketiga, sebagai yuran syarikat pemprosesan/bank yang menyediakan perkhidmatan POS Maya kepada FXChoice; yuran institusi yang mengeluarkan kad pembayaran pelanggan; yuran bank perantara atau bank koresponden atau organisasi kad antarabangsa (jika ada).

Maklumat hubungan

 1. Pelanggan boleh menggunakan maklumat hubungan yang berikut untuk komunikasi berhubung pertanyaan pelanggan tentang menerima, memproses dan menyediakan pembayaran bukan tunai dengan kad pembayaran di terminal POS mayanya sendiri untuk mendepositkan dana ke dalam akaun dagangan mereka bagi perkhidmatan dagangan dalam Forex, logam berharga dan CFD:
  1. Alamat surat-menyurat: 8F Hollywood Road 30, Central, Hong Kong
  2. E-mel: backoffice@myfxchoice.com
 2. Susulan hubungan kontrak FXChoice dengan rakan niaga dan pemproses kadnya, terdapat kemungkinan pihak yang terlibat telah bersetuju bahawa sebahagian transaksi boleh diproses melalui pengendali lain yang memegang POS Maya. Dalam keadaan sedemikian, pelanggan akan menerima pemberitahuan di Backoffice mereka dengan semua butiran syarikat dan maklumat hubungan.

Bayaran yang dipertikaikan

 1. Sekiranya pembekal perkhidmatan atau pembekal pembayarannya mempunyai sebarang keraguan untuk pembayaran yang dibuat dengan kad curi, palsu atau tidak teratur yang dibuat tanpa pengetahuan dan persetujuan pemegang kad yang dibenarkan, Pembekal Perkhidmatan berhak untuk menjalankan penyiasatan, dan pemegang kad hendaklah bertanggungjawab untuk bekerjasama dan memberikan maklumat dan dokumen yang diminta oleh pembekal perkhidmatan, penyedia pembayaran atau organisasi kadnya, tentang bayaran yang dipertikaikan.
 2. Pemegang kad hendaklah menanggung rugi pembekal perkhidmatan bagi sebarang kerosakan, kerugian atau perbelanjaan jika terbukti bahawa ia berpunca daripada pelanggaran peruntukan yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat ini.

Pendedahan Risiko

FX Choice Limited (selepas ini 'FXChoice') ialah Firma Pelaburan yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (nombor lesen: 000067/301).

FXChoice tidak menjamin modal permulaan portfolio Pelanggan atau nilainya pada bila-bila masa, atau sebarang wang yang dilaburkan dalam mana-mana instrumen kewangan.

Pelanggan perlu mengakui dan menerima sepenuhnya bahawa tanpa mengira apa-apa maklumat yang mungkin ditawarkan oleh Syarikat, nilai mana-mana pelaburan dalam Instrumen Kewangan mungkin turun naik dan juga terdapat kemungkinan pelaburan menjadi tidak bernilai.

Pelanggan perlu mengakui dan menerima sepenuhnya bahawa mereka menghadapi risiko besar untuk mengalami kerugian dan kerosakan akibat pembelian dan/atau penjualan mana-mana Instrumen Kewangan dan mereka menerima dan mengisytiharkan bahawa mereka bersedia untuk menanggung risiko ini.

Pelanggan tidak seharusnya terlibat dalam sebarang pelaburan secara langsung atau tidak langsung dalam Instrumen Kewangan melainkan mereka mengetahui dan memahami risiko yang terlibat bagi setiap Instrumen Kewangan.

Pelanggan hendaklah mengisytiharkan bahawa mereka telah membaca, memahami dan menerima sepenuhnya perkara yang berikut:

 • Maklumat prestasi terdahulu Instrumen Kewangan tidak menjamin prestasi semasa dan/atau masa hadapannya. Penggunaan data sejarah tidak membentuk ramalan yang mengikat atau selamat tentang prestasi masa hadapan Instrumen Kewangan yang sepadan dengan maklumat tersebut.
 • Sesetengah Instrumen Kewangan mungkin tidak dapat ditunaikan dengan serta-merta, sebagai contoh, akibat pengurangan permintaan dan Pelanggan mungkin tidak berada dalam kedudukan untuk menjualnya atau dengan mudah mendapatkan maklumat tentang nilai Instrumen Kewangan ini atau tahap risiko yang berkaitan.
 • Apabila Instrumen Kewangan didagangkan dalam mata wang selain mata wang negara tempat tinggal Pelanggan, sebarang perubahan dalam kadar pertukaran mungkin memberi kesan negatif kepada nilai, harga dan prestasinya.
 • Instrumen Kewangan di pasaran asing mungkin melibatkan risiko yang berbeza daripada risiko biasa pasaran di negara tempat tinggal Pelanggan. Dalam sesetengah keadaan, risiko ini mungkin lebih besar. Prospek keuntungan atau kerugian daripada urus niaga di pasaran asing juga dipengaruhi oleh turun naik kadar pertukaran.
 • Instrumen Kewangan Derivatif (iaitu opsyen, niaga hadapan, kontrak hadapan, swap, kontrak untuk perbezaan) mungkin transaksi lani tanpa penghantaran yang memberi peluang untuk menghasilkan keuntungan daripada perubahan kadar mata wang, komoditi, indeks pasaran saham atau harga saham yang dipanggil instrumen pendasar.
 • Nilai instrumen kewangan derivatif mungkin dipengaruhi secara langsung oleh harga sekuriti atau mana-mana aset pendasar lain yang merupakan objek perolehannya.
 • Pelanggan tidak seharusnya membeli instrumen kewangan derivatif melainkan mereka sanggup menerima risiko kerugian semua wang yang telah dilaburkan dan juga apa-apa komisen tambahan dan perbelanjaan lain yang ditanggung.
 • Pelanggan mengakui dan menerima bahawa mungkin terdapat risiko lain yang tidak diperincikan di atas.

Mata wang maya (Kripto) — Notis Amaran Risiko

 • Semua dagangan ada risiko kerugian modal.
 • Mata wang maya (Kripto) seperti Bitcoin dan Mata Wang Kripto yang lain tidak dikawal selia oleh mana-mana badan kawal selia dan oleh itu tidak dilindungi jika platform yang menukar atau memegang mata wang maya itu gagal atau tidak beroperasi. Sentiasa terdapat risiko yang berkaitan dengan membeli, memegang atau berdagang mata wang maya.
 • Pelanggan harus sedar bahawa FSC tidak mengawal selia atau melesenkan mata wang maya. Oleh itu, mata wang maya berada di luar skop perkhidmatan pelaburan terkawal Syarikat.
 • Harga Mata Wang Kripto sangat tidak menentu, mungkin turun naik dengan cepat, meluas, tanpa mengira keadaan pasaran keseluruhan dan boleh mengakibatkan kehilangan semua modal yang dilaburkan dalam tempoh yang singkat. Sila ambil perhatian tentang semua risiko yang berkaitan dengan dagangan Mata Wang Kripto. Sebelum terlibat dengan dagangan atau melabur dalam Mata Wang Kripto, pelanggan perlu mempunyai pengetahuan terperinci dan terkini tentang teknologi rantaian blok yang berkaitan.
 • Anda dengan ini mengakui dan menerima bahawa dengan membaca Notis Amaran Risiko ini, anda telah dimaklumkan tentang risiko tertentu yang terlibat dalam keputusan pelaburan yang berkaitan dengan Mata Wang Kripto. Anda dengan ini mengakui dan memahami bahawa maklumat yang disertakan dalam Amaran ini tidak boleh dan tidak mendedahkan atau menjelaskan sepenuhnya keseluruhan spektrum risiko yang terlibat dalam dagangan atau pelaburan dalam Mata Wang Kripto.

Pelanggan harus mengambil risiko bahawa dagangan mereka dalam Instrumen Kewangan mungkin, atau kemudiannya, tertakluk kepada cukai dan/atau sebarang kewajipan lain contohnya kerana perubahan dalam perundangan atau keadaan peribadinya. Syarikat tidak menjamin bahawa tiada cukai dan/atau duti setem lain yang akan perlu dibayar. Pelanggan perlu bertanggungjawab untuk sebarang cukai dan/atau sebarang kewajipan lain yang mungkin terakru berkaitan dengan dagangan mereka.